share this pageshare this page deel deze pagina

Procedure Innovation Contest 2014-2015

Wie mee wil dingen naar de prijs van de Innovation Contest 2014-2015 kan zich tot en met 15 april 2015 via het digitale inschrijfformulier aanmelden. Deelname staat open voor ondernemende jongeren in de leeftijdscategorie tot circa 30 jaar die binnen de driehoek Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen wonen.

De inschrijving inclusief gevraagde informatie dient zo volledig mogelijk te gebeuren. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt iedere deelnemer een bevestiging van de inschrijving per mail.

De selectie

De selectie bestaat uit een voorselectie, een eerste beoordelingsronde (pitching) en een tweede beoordelingsronde (jurering).

Er zal een voorselectie worden uitgevoerd van de aanmeldingen. Hierbij wordt met name gelet op de onderbouwing van het idee én de volledigheid van de verstrekte gegevens. Eventueel zal een branchedeskundige worden geraadpleegd of aanvullende vragen worden gesteld  aan de deelnemer.

Er wordt vanuit gegaan dat elke deelnemer serieus en goed over het idee heeft nagedacht en gemotiveerd aan de wedstrijd deelneemt.

Wat bij deelname toegelicht moet worden:

 • Omschrijving van het innovatieve product, concept, proces, procédé of dienst, inclusief onderbouwing op haalbaarheid;
 • Weergave van het traject dat reeds is afgelegd én nog moet worden afgelegd om te komen tot het innovatieve product, concept, proces, procédé of dienst.
 • Deze weergave moet in ieder geval bevatten:
  • duidelijke omschrijving van de innovatie
  • de rol die de deelnemer daarin gespeeld heeft
  • reden voor de (door)ontwikkeling ervan en de ervaringen, hindernissen of tegenslagen tot nu toe
 • Persoonsbeschrijving van de deelnemer, die door de deelnemer zelf is opgesteld (maximaal één A4) en een kopie legitimatiebewijs
 • Motivatie van de deelnemer waarom hij of zij denkt voor de prijs c.q. support in aanmerking te komen
 • Motivatie van de deelnemer waarmee hij of zij uitlegt op welke onderdelen hij of zij support zou willen hebben. Dit kan een advies en/of studie en/of een onderzoek en/of een noodzakelijke investering zijn om tot voltooiing/invoering van de innovatie te kunnen komen.
 • Indien van toepassing: complete kopie van (de aanvraag van) het octrooirecht en/of de licentieovereenkomst.
 • Eventueel een aanbeveling.

Voor de aanmelding dient het digitale inschrijfformulier te worden gebruikt. Alle deelnemers ontvangen bericht of zij doorgaan naar de beoordelingsrondes.

De eerste beoordelingsronde

Deelnemers die hebben voldaan aan de inschrijfvoorwaarden gaan in principe door naar de eerste beoordelingsronde. Dit vindt plaats in april 2015. De precieze datum wordt gemeld aan de deelnemers. Tijdens de eerste beoordelingsronde worden de deelnemers verzocht om de gevraagde informatie met in achtneming van de beoordelingscriteria nader toe te lichten. Dit gebeurt via een pitch van max. vijf minuten voor een groep ondernemers/professionals. Op grond daarvan wordt door deze groep advies uitgebracht aan de selectiecommissie die max. 5 genomineerden zullen voordragen voor een eindbeoordeling. De uitslag van de selectiecommissie is bindend en er kan op geen enkele wijze in beroep worden gegaan. De eindbeoordeling vindt plaats door een onafhankelijke vakjury.

Tweede beoordelingsronde

De 5 genomineerden worden opnieuw uitgenodigd om hun idee/plan toe te lichten voor een onafhankelijke vakjury. De jury kan worden uitgebreid met (branche)deskundigen en selecteert vervolgens op basis van de presentatie én de criteria de prijswinnaar. De uitslag van de jury is bindend. Tegen beslissingen van de jury kan op geen enkele wijze in beroep worden gegaan.

De prijsuitreiking

De officiële bekendmaking van de prijswinnaar en de uitreiking van de prijs van de Innovation Contest 2014/2015 vindt plaats in mei 2015. De exacte datum van de prijsuitreiking wordt tijdig doorgegeven aan de genomineerden en wordt geplaatst op deze website.

"Zal ik je vertellen wat het geheim is dat me naar mijn doel heeft geleid? Mijn kracht ligt uitsluitend in doorzetten"
Louis Pasteur